ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales

Any pre-sales inquiries should be submitted to this department.

 Support

Any technical related issues should be submitted here, Available 24/7.

 VPS Support

VPS Related Support (Only English)

 Abuse Department

This department is used for any abuse matters (spam, hacking, DMCA requests, TOS/AUP violation, etc.)

 Reseller Support

This Department handle all kind TOSHOST reseller support include Reseller Hosting, Reseller Domain, End User Support, Resell VPS

 Domain Support

All Kind of Domain Related Support Like as Domain renew, Suspend, Domain Abuse, New Domain etc. (Accepted Support reply Time 3 hours)